X
“Amy” “Qiu Qiu”

7/7/2020YUEGUANGGUAN’S WAN ZI

Red Mac tabby White NEUTER-shorthair- AVAILABLE
红鱼骨刺白-绝育公-短毛-待售

X
“Hua Lao” “Black Cat Sir”

03/27/2020YUEGUANGGUAN’S BAO GONG

Blue White Neuter-Longhair- AVAILABLE
蓝白-绝育公-长毛-待售
Black White NEUTER-shorthair- AVAILABLE
黑白-绝育公-短毛-待售